Adatkezelési tájékoztató a governstore.hu weboldalon regisztrálók részére

1. Tájékoztató közös adatkezelésről

Tájékoztatjuk a governstore.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) felkereső személyeket (továbbiakban: érintett), hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation továbbiakban: GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk, a GDPR rendelet 26. cikke szerint megállapítottuk, hogy a weboldalon regisztrált érintettek által megadott adatok tekintetében közös adatkezelőnek számítunk az alábbiak szerint.

Közös adatkezelő egyrészről

név: Govern Kft.

cím: 7030 Paks, Váci Mihály u. 3. 1/4.

adószám: 26793357-2-17

másrészről,

név: GOVERN-SOFT Kft.

cím: 7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz/2.

adószám: 14268339-2-17 (továbbiakban együttesen: Adatkezelők).

Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén egymással megállapodásban rögzítettük a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségünket, valamint az érintettekkel szembeni szerepünket. Ezen megállapodás lényeges elemeiről kívánjuk tájékoztatni jelen Adatkezelési tájékoztatóval.

2. Általános rendelkezések

Mint közös Adatkezelők elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket a GDPR rendeletben, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

A governstore.hu weboldal tekintetében a Adatkezelők tiszteletben tartják az érintettek információs önrendelkezési jogát.

Adatkezelők ezúton tájékoztatják érintetteket a GDPR rendeletben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseikről, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelési tájékoztató jelen formája 2020. 12. 04. napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes. Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassák, módosítsák. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Adatkezelők garanciát vállalnak arra, hogy az érintett minden esetben az Adatkezelők hatályos Adatkezelési tájékoztatóját érheti el és ismerheti meg a weboldalon.

Tájékoztatjuk továbbá érintettet, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag a fent megjelölt governstore.hu weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. A weboldalról elérhető, egyik vagy másik Adatkezelő üzemeltetésében lévő, de külön weboldalnak számító (más domain névvel rendelkező oldal) honlapokon történő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, az adott weboldal saját Adatkezelési tájékoztatójában találja.

3. Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik:

4. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

4.1 Az Adatkezelők adatai, elérhetősége:

Név Govern Kft.
Cím: 7030 Paks, Váci Mihály u. 3. 1/4.
Cégjegyzékszám: 17-09-012049
Adószám: 26793357-2-17
Telefonszám: +36/75-510-210
Email cím: info@govern.hu
honlapcím: https://governstore.hu/
 
Név GOVERN-SOFT Kft.
Cím: 7030 Paks, Váci M. u. 3. Fsz.2.
Levelezési cím 7031 Pf. 98.
Cégjegyzékszám: 17-09-006385
Adószám: 14268339-2-17
Telefonszám: +36/75-675-454
Email cím: info@govern.hu
honlapcím: https://govern.hu/

4.2 Adatkezelők kapcsolattartója, adatvédelmi felelős

Név: Badicsné Schmidt Eszter
Beosztás adatvédelmi felelős
Elérhetősége: schmidt.eszter@govern.hu

5. A közös adatkezelésre vonatkozó általános információk

Adatkezelők kijelentik, hogy a továbbiakban részletezett, a governstore.hu weboldalon, a regisztráció során megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban állapodtak meg.

Adatkezelők a 6. pontban részletezett adatkezelésekkel összefüggő adatkezelési célokat, a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját és időtartamát közösen, azonos mértékben és felelősséggel határozzák meg.

6. A governstore.hu weboldalon kezelt adatok köre

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. A weboldalon nem kezelünk és ennek értelmében nem tárolunk cookie-t.

A governstore.hu weboldalon történő regisztráció során kezelt adatok

A Govern Kft. az általa üzemeltetett, GovernStore fantázianevű üzlethelyiségébe (7030 Paks, Villany u. 3.) betérő érdeklődök, vásárlók számára 5%-os kupont ajándékoz. A kupon felhasználása regisztrációhoz kötött. A regisztrációt érintett a governstore.hu weboldalon keresztül tudja megtenni. Az a személy, aki regisztrál a governstore.hu weboldalon és jelen Adatkezelési tájékoztató erre vonatkozó rendelkezéseit szem előtt tartva előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelők reklámajánlatok és hírlevelek küldéséhez személyes adatait kezelje, egyszeri alkalommal 5% kedvezményt kap, értékhatártól függetlenül.

Az adatkezelés célja

A govenstor.hu weboldalon regisztrált érintettek számára Adatkezelők tevékenységi körébe tartozó reklámajánlatok, hírlevelek küldése elektronikus formában.

A kezelt adatok köre

Az adtakezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben érintett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében előzetesen és kifejezetten hozzájárult, hogy Adatkezelők reklámajánlataikkal, egyéb küldeményeivel, hírleveivel a regisztráció során megadott e-mail címén megkeresse, úgy ezen adatokat addig tároljuk, amíg a cél megvalósulásához szükségesek, és az érintett másként nem rendelkezik, a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

A governstore.hu weboldalunk látogatói a felületen tájékozódhatnak az Adatkezelők elektronikus vagy levelezési címéről. Az itt megadott kapcsolattartási adatokra érkező megkeresések tekintetében is személyes adatokat kezelünk az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelők részére elektronikus vagy postai úton átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett kapcsolatba léphessen az Adatkezelők munkavállalóival, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyekkel, illetve az Adatkezelők az érintett megkeresésére reagálni tudjanak. A személyes adatok kezelése az érintett általi megkereséssel kapcsolatos kommunikáció céljából történik.

Az ilyen jellegű megkeresés során megadott személyes adatokat az Adatkezelők kizárólag a megkeresés tárgyát képező és az azzal kapcsolatos kommunikációs célra használják.

Az így megadott személyes adatokat, az Adatkezelők a megkeresésben szereplő céltól eltérő célra nem használják és bizalmasan kezelik.

Adatkezelők a telefonhívásokat nem rögzítik, így érintettről hangfelvétel nem készül. Személyes adatait nem jegyzik le és nem tárolják. Szükség esetén írásbeli kapcsolatfelvételt kérünk érintett általi kezdeményezéssel.

A kezelt adatok köre

Mivel ezen megkeresések nem tipizálhatóak, így a kezelt adatok köre eltérő lehet, minden esetben csak az érintett által az Adatkezelők számára megküldött adatokat foglalja magába.

Postai úton érkező megkeresés során jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

Elektronikusan, e-mailben érkező megkeresés esetén jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

A megkeresés tárgyától függően, de kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig történik, az így megadott személyes adatok kezelése.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás

A governstore.hu weboldalon kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelők munkatársai, valamint az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá. Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság… stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

8. Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységük során a GDPR adatvédelmi rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban biztosítják az érintett jogainak érvényesítését. Mint közös Adatkezelők tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben érvényesíthetik.

8.1 Hozzáférési és tájékoztatáshoz való jog

Személyes adatainak kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelők az érintett kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Amennyiben érintett kifejezetten máshogy nem rendelkezett kérelmében, úgy a tájékoztatást és hozzáférést elsődlegesen a Govern Kft. biztosítja.

Az érintett tájékoztatásra jogosult az alábbiakra vonatkozóan:

Az érintett kérésére Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz való hozzáférését biztosítják, azokról az érintett másolatot kérhet. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező valamennyi személyes adatának pontosítását, módosítását, kiegészítését kérni bármelyik Adatkezelőtől. Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, intézkednek a korrekcióról és visszajelzést küldenek.

8.3 Az adatkezelés korlátozásához (zárolás) való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kezdeményezni bármelyik Adatkezelőnél, amennyiben:

8.4 Adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Érintett bizonyos esetekben, amennyiben ez technikailag és az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelel, kérheti a személyes adatainak az Adatkezelők és egy másik adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Érintett ilyen irányú kérelmét bármelyik adatkezelő részére, a 4. pontban meghatározott levelezési cím(ek)re, vagy elektronikus levelezési cím(ek)re, írásban terjesztheti elő.

8.5 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen. Ennek keretében kérheti a személyes adatai törlését vagy helyesbítését.

8.6 A törléshez való jog

Az Adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés körén kívül az érintett jogosult személyes adatainak törlését kérni bármelyik adatkezelőtől, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Az Adatkezelők a törlési igényt, annak megalapozottsága esetén, indokolatlan késedelem nélkül teljesítik.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató szervertermében telepített szerveren tárolja.

10. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Mint közös Adatkezelők kijelentjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez és az adatok szabad áramlásához fűződő jogait, akkor elsősorban vegyék fel velünk, mint a weboldal Adatkezelőivel a kapcsolatot a 4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Ön jelzése ellenére sem szüntetjük meg jogsértő magatartásunkat, gyakorlatunkat a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak érvényesítése érdekében jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve panasszal élhet a hatóság felé, vagy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti.

Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt felteheti a 4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.